banner124

Bu haber kez okundu.

Siirt Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Siirt Üniversitesi 62 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. 21 Güvenlik görevlisi,37 Temizlikçi,Soğutma ısıtma sistemleri bakım onarımcısı 1 kişi,sıvacı 1 kişi,sıhhi tesisatçı 1 kişi ve Elektrikçi 1 kişi olmak üzere toplam 62 sürekli işçi alınacak.

Üniversiteden yapılan duyuruda, Siirt Üniversitesi daimi statüde görev yapmak üzere 62 sürekli işçi alınacaktır. 18-35 yaş aralığındaki kişiler başvuru yapabilir.

Başvurular 16.10.2020 tarihi ile 20.10.2020 tarihleri arasında İş Kur İl Müdürlüklerinden veya İşkur E-Şubeden yapılabilecektir. Noter kurası 27.10.2020 tarihinde Üniversitemiz merkez konferans salonunda (Covid-19 nedeniyle halka kapalı) basına açık bir ortamda yapılacaktır.

Asil olarak belirlenen 248 kişinin  mülakat sınavının gerekli tedbirler alındıktan sonra kontrollü bir şekilde yapılması, mülakat sınavına girmeye hak kazanacak adayların isim listesi ve mülakat sınav giriş günleri www.siirt.edu.tr web sitesinin ana sayfasında yayınlanacak olup, tebligat yerine geçecektir.

Bu nedenle adaylar ile ayrıca tebligat ve yazışma yapılmayacaktır.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanmıştır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar İŞKUR internet sitesinden 16.10.2020-20.10.20 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Merkezinden online başvurularak yapılacaktır.

 1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

 2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

 2. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

 3. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

 4. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere ilan tarihi itibarıyla sahip olmak.

 5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince kuradan sonra yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak, gerekmektedir.

 6. Talepler yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere çalışma birimlerine göre Siirt ili, Eruh ve Kurtalan ilçeleri düzeyinde karşılanacak olup, kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kuruma ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

 7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Üniversitemizce sonlandırılabilecektir.

 8. AÇIKLAMALAR

 9. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

 10. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan, kura usulü ile belirlenerek sınava katılacak adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, belge teslim işlemleri ile diğer her türlü duyurular Siirt Üniversitesi web sayfasında (www.siirt.edu.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

 11. Öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

 12. Başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecek ve ilgili adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir.

 13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

 14. Her aday tabloda ilan edilen pozisyonlardan birine başvurabilecektir.

 1. BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. İŞKUR tarafından Rektörlüğümüze gönderilen başvuru listeleri Üniversitemiz internet sitesinde belge teslim tarihi ile beraber ilan edilecektir.

 2. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacaktır.

 3. İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının kura çekim yeri Rektörlük Merkez Konferans Salonunda 27.10.2020 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olup, herhangi bir değişiklik yapılması halinde duyurumuz Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.

 4. Açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekilişi ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir.

5. Kura çekimi sonunda mülakat sınavına girmeye hak kazananlar Üniversitemiz internet adresinden duyurulacaktır.

 1. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

 2. SÖZLÜ SINAVDAN ÖNCE ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Kimlik fotokopisi.

2. Öğrenim belgesi aslı veya onaylı örneği.

 1. İlgi alandaki Belge ve Sertifikalar.

 2. Adli Sicil Belgesi.

 3. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge.

 4. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.

Belgelerin e-devlet çıktıları kabul edilecektir.

 1. KURA SONUCU SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

 1. Kura sonucu belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

 2. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecektir.

 3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 1. SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

  1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

  2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

  3. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde (www.siirt.edu.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

VII. ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Sınav kurulunca, kadro sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

 3. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

 4. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

 5. Deneme süresi iki ay olup bu süre içerisinde başarısız olanların iş sözleşmeleri feshedilecektir.

 1. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Halil 7 ay önce

İş aryorum